Doppler signal detection using stepped frequency noise radar

Lukin, K.; Vyplavin, P. ; Zemlyaniy, O. ; Palamarchuk, V. ; Kim, J.P. ; Cheol Hoo Kim

Current paper deals with radar design obtained by combination of two approaches: stepped frequency radar and noise radar for the purposes of SAR imaging. The idea of operation of such combination is following: instead of single frequency signal a narrowband noise signal is radiated in a stepped frequency radar. The processing is done in the same way as in usual stepped frequency radar. Noise modulation will lead to limitation of area within which the radar is sensitive by the correlation length of the noise signal. Analog filter in the receiver will filter out fluctuations caused by the targets outside the noise signal correlation interval. This gives possibility to make a radar using stepped frequency concept but with limited sensitivity zone. This can be helpful for omitting such drawbacks of stepped frequency approach as presence of range ambiguities, low electromagnetic compatibility, high probability of interception and low interference immunity. Besides, it preserves such desired quality of stepped frequency radar as ability to generate high resolution range profiles using a narrowband receiver. This solves problem of lack of ADCs with both high depth and sampling rate which leads to difficulties in design of high performance noise radars using conventional approach. The aim of the paper is to describe the approach, to present results of experiments aimed on detection of Doppler signal using the approach and limitation of observed ranges via variation of noise modulation bandwidth.

Tłumaczenie polskie:

Aktualne oferty pracy przedstawiono projekt radaru uzyskane przez połączenie dwóch metod: schodkowa radarowe częstotliwość i radar hałasu do celów obrazowania SAR.Idea działania takiego połączenia jest następujący: zamiast pojedynczego sygnału częstotliwości szumu wąskopasmowego promieniowania jest schodkowy radaru w częstotliwości.Przetwarzanie odbywa się w taki sam sposób, jak w normalnych częstotliwości radaru schodkowego. Hałas modulacji prowadzi do ograniczenia powierzchni, w którym jest wrażliwy radarowego przez długość korelacji sygnału szumu. Analogowe filtry w odbiorniku będzie odfiltrować wahań spowodowanych celów spoza szumu przedziale korelacji. To daje możliwość dokonania radiolokacyjnych schodkową pojęcia częstotliwości, ale z ograniczoną strefę wrażliwości. Może to być przydatne dla pomijając takie wady podejścia etapowego częstotliwości, obecności niejasności zakresu, niskiej kompatybilności elektromagnetycznej, wysokie prawdopodobieństwo przechwycenia i niskiej odporności na zakłócenia. Poza tym, to takie zachowanie pożądanej jakości schodkowej radar częstotliwości jako zdolność do generowania wysokich profili zakresu rozdzielczości przy użyciu wąskopasmowego odbiornika. To rozwiązuje problem braku ADCs zarówno z dużą głębią i częstotliwości próbkowania, co prowadzi do trudności w projektowaniu wysokich radarów hałasu wydajności stosując konwencjonalne podejście.Celem artykułu jest przedstawienie podejścia, prezentacja wyników eksperymentów ukierunkowanych na wykrywanie sygnału Dopplera przy użyciu podejścia i ograniczenie zaobserwowanych zakresów poprzez zmianę modulacji szerokości pasma szumu.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *