Henkel transform based near field imaging using UWB impulse radar

Mishra, A.K. ; Dept. of Electr. Eng., Univ. of Cape Town, Cape Town, South Africa Singh, V.

After FCC released around 9GHz of bandwidth for public use, impulse based ultrawideband (UWB) has regained a lot of attention from the research community. One of the major use of UWB system is as a UWB radar for short range surveillance and imaging. The current work proposes a new algorithm for near field imaging using UWB radar system. We have proposed a new arrangement of antenna array and have used Henkel transform based inverse circular Radon transform as the analytical tool for generating the image of the scene. Simulations using the algorithm show its better performance as compared to classic numerical range migration techniques of image reconstruction.

Tłumaczenie polskie:

Po FCC wydała około 9GHz przepustowości do użytku publicznego, impuls oparta ultrawideband (UWB) odzyskał wiele uwagi ze strony społeczności naukowej. Jednym z głównych pomocy systemu UWB jest jako radar UWB do krótkiego zasięgu obserwacji i obrazowania.Obecne prace proponuje nowy algorytm najbliższą obrazowania pola stosując system radarowy UWB. Zaproponowaliśmy nowy układ anteny tablicy i używane Henkel przekształcić oparte odwrotna okólnik Radon przekształcić jako narzędzie analityczne do generowania obrazu sceny. Symulacje z wykorzystaniem algorytmu pokazać swoją lepszą wydajność w porównaniu do klasycznych technik numerycznych migracji Zakres rekonstrukcji obrazu.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *