Subsurface soil modeling based on geological database for simulation of electromagnetic wave propagation

{0 Comments}

Kedzierawski, R. Le Caillec, J. ; Czarnecki, W. ; Pasternak, M.

In this paper the application of geological databases for electromagnetic subsurface soil modeling is discussed. Firstly the basic information about the soil classifications are presented as well as description of the data available into geological databases. Secondly the soil dielectric models are presented as a function of frequency, moisture content and soil texture (i.e., percentage of clay, silt, sand, and bulk density). Finally data from the SPADE/2 database are applied for calculation the soil dielectric model. The results of subsurface soil modeling for ground penetrating radar (GPR) are presented and discussed.

Tłumaczenie polskie:

W niniejszej pracy zastosowanie geologicznych baz danych dla modelowania elektromagnetycznego podpowierzchniowych gleb jest omawiany. Po pierwsze podstawowe informacje dotyczące klasyfikacji gleb przedstawiono jak również opis dostępnych danych w bazach danych geologicznych. Drugie modele dielektryczne gleby przedstawiono w funkcji częstotliwości, wilgotność gleby i tekstury (tj. procent gliny, iły, piasek i gęstość nasypowa). Wreszcie dane z bazy danych Spade / 2 są stosowane do obliczeń modelu dielektrycznej gleby. Wyniki modelowania podpowierzchniowych gleb o Georadar (GPR) są przedstawione i omówione.

Leave a Comment

Your email address will not be published.