Target course estimation in tracking filters using local Cartesian coordinates

{0 Comments}

Sankowski, M. Bumar Elektronika S.A., Gdansk, Poland

In this paper a problem of radar tracking of aircraft in medium-to-long range surveillance radars is considered. A mismatch is analysed that exists between the target movement model described in geodetic coordinates and typical model of motion in local Cartesian coordinates. In particular, the problem of estimating target course within the tracking filter using such local reference frame is analysed. Influence of the modelling mismatch on target course estimation is evaluated and quantified.

Tłumaczenie polskie:

W niniejszym artykule problem śledzenia radarowego samolotu w średnio-długim zasięgu radarów nadzoru uważa.Niezgodność jest analizowana, która istnieje pomiędzy modelem ruchu docelowym opisanym w geodezyjnych współrzędnych i typowy model ruchu w lokalnych współrzędnych kartezjańskich. W szczególności problem oszacowania przebiegu docelowej w filtrze za pomocą śledzenia tego lokalnego układu odniesienia jest analizowane. Wpływ niedopasowania modelowania na szacowaniu kursu docelowego jest oceniana i ilościowo.

Leave a Comment

Your email address will not be published.