Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii

Forward scatter radar detection and estimation of marine targets

Kabakchiev, C. Garvanov, I. ; Behar, V. ; Kabakchiev, A. ; Kabakcueva, D.

In this paper we research original structure of the Bistatic Forward Scatter Radar detector and signal parameter estimator of the marine targets at the background of a sea clutter. The time duration, power, energy and the maximum of the Doppler frequency for MISL and other boat are estimate for many trails. These results will make possible to be used for the data mining classification with the WEKA software. We propose and original structure of the FSR Rough Target Classifier, of the marine targets at the background of a sea clutter. Using the CFAR processor approach for Target detection and parameter estimation of the first minimum and maximum frequency from Power Spectrum Density, we receive the signal parameters in the FSR in the real time. On base this signal parameters, we calculate target parameters velocity and length from two equations, for velocity of targets in bistatic systems and for length of FSR target propose by Cherniakov. These parameters, length and velocity, we may to use for rough targets classification, because they consists all information about the boat. The research algorithm is investigated on the base of real data records that have been obtained by the team from Birmingham University and Sofia University using Forward Scattering Radar.

Tłumaczenie polskie:

W niniejszej pracy badania oryginalna struktura Bistatic detektora Forward radarze rozproszony i estymatora parametrów sygnału morskich celów na tle bałaganu morze.Czas trwania, siła, energia i maksimum częstotliwości Dopplera do łodzi MISL inne są szacunek dla wielu szlaków. Wyniki te można będzie stosować do klasyfikacji wyszukiwanie danych z oprogramowania WEKA. Proponujemy i oryginalna struktura FSR klasyfikatora Surowca Target morskiego celów na tle bałaganu morze. Korzystanie CFAR podejście do wykrywania procesora docelowego i parametr estymacji pierwszego minimum i częstotliwość maksymalna od gęstości widma mocy, otrzymujemy parametry sygnałowe w FSR w czasie rzeczywistym. Na podstawie tych parametrów sygnału, możemy obliczyć parametry docelowe prędkości i długości od dwóch równań, dla prędkości docelowych w bistatic systemów i długości docelowej FSR zaproponowania przez Cherniakov. Te parametry, długość i prędkość, możemy użyć do zgrubnej klasyfikacji celów, ponieważ składa się wszystkie informacje o łodzi. Algorytm badania badane na podstawie rzeczywistych danych rekordów, które zostały uzyskane przez zespół z Birmingham University i Uniwersytetu w Sofii użyciu Forward rozpraszania Radar.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Performance evaluation of multisensor track formation algorithms in urban environment

Lukwinski, D. Dorau, T. ; Rutkowski, T. ; Kwiatkowski, M. ; Buda, W. ; Sankowski, M.

Urban areas constitute complex environments for radars. This paper deals with the problem of radar track formation for flying targets in low-level airspace over urban environment, particularly for artillery rockets and mortars. The presented experiments address the problem of sensitivity of two track formation algorithms, based on multisensor versions of the multiple hypothesis tracking approach (MHT) and the Hough transform, to radar performance degradation caused by urban environment. Simulation result show superiority of the MHT track initiator for virtually all performed tests. Moreover, multisensor detection can significantly reduce number of false alarms at the expense of only slight delay of track detection.

Tłumaczenie polskie:

Obszary miejskie stanowią złożone środowiska dla radarów. Niniejszy artykuł zajmuje się problemem radaru formacji toru dla celów latających w przestrzeni powietrznej na niskim poziomie przez środowiska miejskiego, zwłaszcza rakiet artyleryjskich i moździerzy. Prezentowane eksperymenty rozwiązania problemu wrażliwości dwóch formacji algorytmów toru, na podstawie wieloczujnikowe wersji wielostronnego podejścia śledzenia hipoteza (MHT) i Hough Transform, do degradacji wydajności radaru spowodowane środowisku miejskim. Wyniki symulacji pokazują wyższość z MHT inicjatora toru dla praktycznie wszystkich przeprowadzonych badań. Ponadto multisensor wykrywania może znacznie zmniejszyć liczbę fałszywych alarmów na koszt tylko niewielkim opóźnieniem wykrycia toru.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Target course estimation in tracking filters using local Cartesian coordinates

Sankowski, M. Bumar Elektronika S.A., Gdansk, Poland

In this paper a problem of radar tracking of aircraft in medium-to-long range surveillance radars is considered. A mismatch is analysed that exists between the target movement model described in geodetic coordinates and typical model of motion in local Cartesian coordinates. In particular, the problem of estimating target course within the tracking filter using such local reference frame is analysed. Influence of the modelling mismatch on target course estimation is evaluated and quantified.

Tłumaczenie polskie:

W niniejszym artykule problem śledzenia radarowego samolotu w średnio-długim zasięgu radarów nadzoru uważa.Niezgodność jest analizowana, która istnieje pomiędzy modelem ruchu docelowym opisanym w geodezyjnych współrzędnych i typowy model ruchu w lokalnych współrzędnych kartezjańskich. W szczególności problem oszacowania przebiegu docelowej w filtrze za pomocą śledzenia tego lokalnego układu odniesienia jest analizowane. Wpływ niedopasowania modelowania na szacowaniu kursu docelowego jest oceniana i ilościowo.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Retrieving hydrometeor motions using space-borne EarthCARE Doppler radar

Augustynek, T. ; Battaglia, A.

EarthCARE space-borne radar will be the first radar in space with Doppler capability, enabling measurements of vertical motions of hydrometeors. The vertical velocity is very useful in classifying precipitating systems (convective systems versus stratiform, rain versus snow). Global distribution of hydrometeor vertical velocity is important in estimation of latent heat fluxes and in study of energy transportation in the atmosphere. A renewed interest in space-borne Doppler radars has recently sprouted as a response to the imminent launch (2015) of the W-band cloud profiling radar within the ESA/JAXA EarthCARE mission. Given the many caveats involved with high frequency space-borne Doppler radars (Doppler fading due to the fast satellite movement, small Nyquist velocity folding, non uniform beam filling issues, contamination by multiple scattering, antenna mispointing) a particularly challenging scenario for retrieving mean Doppler velocities is represented by convective clouds. In this work we will couple DOMUS, a Monte Carlo-based DOppler MUltiple Scattering radar simulator capable of accounting for non uniform beam filling (NUBF) conditions and multiple scattering enhancements, with high resolution WRF (Weather Research and Forecasting) mesoscale prediction model runs to study the potential of high frequency Doppler radars in retrieving vertical hydrometeor motions in atmosphere.

Tłumaczenie polskie:

Earthcare kosmiczne radar będzie pierwszy radar w przestrzeni z możliwością Dopplera, umożliwiający pomiar pionowych ruchów hydrometeors.Prędkość pionowa jest bardzo przydatna w klasyfikowaniu wytrącenie systemów (systemy konwekcyjne versus pokładowych, deszcz kontra śnieg). Globalna dystrybucja hydrometeor pionowej prędkości jest ważne w ocenie utajonych strumieni ciepła w badaniu transportu energii w atmosferze.Ponowne zainteresowanie kosmicznych radarów dopplerowskich niedawno wyrosło jako odpowiedź na rychłego uruchomienia (2015) z W-band radar profilowania cloud w ESA / JAXA misji Earthcare. Biorąc pod uwagę liczne zastrzeżenia związane z dużą częstotliwością kosmicznych radarów dopplerowskich (Doppler blaknięcie z powodu szybkiego ruchu satelitarną, mały składany prędkość Nyquist, non uniform wiązki napełniania problemy, zanieczyszczenie wielokrotnego rozpraszania, antena mispointing) szczególnie trudne scenariuszy do pobierania oznacza Dopplera prędkości jest reprezentowana przez chmur konwekcyjnych. W tej pracy będziemy DOMUS para, Monte Carlo oparte Doppler Multiple symulator radar Rozpraszanie zdolny rachunkowości braku jednolitego wypełnienia wiązki (NUBF) warunki i wielu akcesoriów rozpraszających, z wysokiej rozdzielczości WRF (Weather Research and Forecasting) mezoskali model prognozowania biegnie badać potencjał wysokich radarów dopplerowskich częstotliwości w pobieraniu pionowe ruchy hydrometeor w atmosferze.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu: