Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Performance of the VHF, “L” and “S” band radar composite signal processing

New radar systems with technical capabilities based on composite signal processing of VHF, “L” and/or “S” band radars have to be investigated for possible takeover of newly emerged air surveillance challenges. This article would like to draw the reader’s attention to the potential benefits of VHF, “L” and/or “S” band radars signal fusion. The new network centric approach leads to a gradual shift from single radar, efficient against traditional targets, to complex very efficient composite signal processing radar network for everyday operation. These modern signal processing techniques which radars now employ should have an increasing role in modern Air Surveillance Systems to improve detection performances, resolution, track maintenance and non-cooperative target recognition.

 

PL

Nowe systemy radarowe z możliwości technicznych na podstawie złożonego przetwarzania sygnału VHF, „L” i / lub „S” radary zespołu muszą być zbadane w celu ewentualnego przejęcia nowo powstałych problemów nadzoru lotniczego. W tym artykule chciałbym zwrócić uwagę czytelnika na potencjalne korzyści z VHF, „L” i / lub „S” zespołu sygnałów radarowych fuzji.Nowe podejście centric sieci prowadzi do stopniowego przejścia z jednego radaru, skuteczny wobec tradycyjnych celów, do kompleksu bardzo skuteczny kompozytowego przetwarzania sygnału sieci radarowej do codziennego funkcjonowania. Te nowoczesne techniki przetwarzania sygnału, które teraz zatrudniają radary powinny mieć coraz większą rolę w nowoczesnych systemach monitoringu powietrza podnoszących skuteczność wykrywania, rozdzielczość, utrzymania toru i spoza spółdzielni uznanie docelowej.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Twin VHF radar for european space situation awareness system

The efficient space surveillance system in the current state of radar technology must be addressed in a cost-effective way. Consequently, a new twin VHF band radar concept with increased technical capabilities could partially take over these challenges. This article would like to draw the reader’s attention to the potential benefits of VHF radar signal fusion, which can be extended for “L” and “S” band radar also. The new network centric approach leads to a gradual shift from surveillance radar, efficient against targets with low RCS, to complex very efficient multipurpose, as a low cost radar for continuous low orbit space observation sensing. The article would like to show potential benefits of the twin radar concept and highlights its main aspect of realization.

 

PL

Skuteczny system nadzoru miejsca w obecnym stanie technologii radarowych muszą być rozwiązywane w sposób opłacalny. W konsekwencji, nowe podwójne pasmo VHF pojęcie radar ze wzrostem możliwości technicznych może częściowo przejąć te wyzwania. W tym artykule chciałbym zwrócić uwagę czytelnika na potencjalne korzyści wynikające z fuzji radarowego sygnału VHF, który może być przedłużony na „L” i „S” Radar zespołu również.Nowe podejście centric sieci prowadzi do stopniowego przejścia od radaru, skuteczny przeciwko celom o niskim RCS, do złożonych wielofunkcyjnym bardzo wydajny, jak niski koszt dla radaru wykrywania ciągłych niskich przestrzeni orbitalnych obserwacji. W artykule chciałbym pokazać potencjalne korzyści bliźniaczych koncepcji radaru i podkreśla swój główny aspekt realizacji.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Signals and data fusion in a two-band radar

The paper addresses important problems related to detection of small RCS targets. The probability of detection of such targets can be improved by fusion of non-coherent signals and/or plots from a few independents radars (channels) working in different bands. As an example a two-band radar system working simultaneously in S and C bands is considered. Its antennas are placed back to back. The paper describes the concept, similar to the MIMO method described in [1], of signal processing in this radar. The fusion of signals is called centralized fusion (detection) and the fusion of plots is called decentralized fusion (detection). The signal processing algorithms described in the paper are based on the original concept that for the fusion of signals (i.e., the centralized fusion) the cueing method is used. It means that signals reflected from targets in two bands are summed only if the targets have been detected by the decentralized fusion and are being tracked. Thus the centralized fusion takes place around the predicted target positions. The probability of detection versus SNR curves were calculated for separated and combined actions of the centralized and decentralized detections. Quantitative results of these simulations shows the possibility for substantial improvement of the target detection probability as compared to single-band radars.

 

PL

Papier porusza ważne problemy związane wykrywania małych celów RCS.Prawdopodobieństwo wykrycia tych celów może być poprawiona przez fuzję spójnych sygnałów nie i / lub działek z kilku niezależnych radarów (kanały) pracujących w poszczególnych pasmach. Na przykład dwa pasma systemu radarowego działającego jednocześnie w pasmach S i C jest za. Jej anteny umieszczone są z powrotem do tyłu.Opisano koncepcję, podobną do metody opisanej w MIMO [1], z przetwarzaniem sygnału w tym radar.Fuzja sygnałów nazywany jest scentralizowaną Fusion (detekcji) i połączenie działek nazywa zdecentralizowane fusion (wykrywanie). Algorytmów przetwarzania sygnału, opisane w dokumencie są oparte na założeniu, że w oryginalnym fuzji sygnałów (np. fuzji scentralizowane) Metoda cueing służy. Oznacza to, że sygnały odbite od celów w dwóch zespołów są sumowane tylko wtedy, jeśli cele zostały wykryte przez zdecentralizowany fuzji i są śledzone. Zatem scentralizowane fuzja odbywa się wokół przewidywanych stanowiskach docelowych.Prawdopodobieństwo wykrycia w porównaniu z krzywymi SNR zostały obliczone dla oddzielone i połączone działania na wykrytych scentralizowane i zdecentralizowane. Ilościowe wyniki tych symulacji pokazuje możliwość znacznej poprawy prawdopodobieństwa detekcji docelowej w porównaniu do radarów jednego zespołu.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Konferencje 2012

Konferencje organizowane pod patronatem KEiT PAN w 2012 r.
L.p. Nazwa konferencji Termin/Miejsce/Strona internetowa Główny Organizator/Kontakt Współorganizator Sekcja KEiT Cykl Język Przew.
l. uczest.
Zagr.
1 Photonics Applications and Web Engineering, Advanced Photonic and Electronic Systems 26-29/01, Wilga, http://wilga.ise.pw.edu.pl WEiTI PW, ISE PW, R.Romaniuk@ise.pw.edu.pl PKOpto SEP, SPIE,
IEEE PL Sec.,
PSP-PL
Opto co rok EN 80 10
2 6th Integrated Optics – Sensors, Sensing Structures and Methods  IOS 2012 27/02-01/03, Szczyrk,                         http://ios.polsl.pl Kat. Opto., Pol. Śląska    Tadeusz.Pustelny@polsl.pl KEiT PAN,
Pol. Tow. Akust.,
Pol. Stow. Foton.
Opto co rok EN 90 10
3 European Wireless 2012 18-20/04, Poznań,
Politechnika Poznańska
http://www.ew2012.org
Katedra Radiokomunikacji     Politechnika Poznańska, secretariate@ew2012.org PTETiS Oddz. Poznań Telekom co rok EN 200 180
4 European Coordination of Akcelerator Research and Development  EuCARD 23-27/04, Warszawa,
WEiTI PW,
http://cern.ch/eucard
CERN Genewa,WEiTI PW, R.Romaniuk@ise.pw.edu.pl Opto co rok EN 180 150
5 2012 Picture Coding Symposium 7-9/05, Kraków,
www.pcs2012.org
Politechnika Poznańska, Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki, office@pcs2012.org PTETiS Oddział  Poznań SSUiSE co 18 mies. EN 150 140
6 Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii
i Telewizji   KKRRiT 2012
14-16/05, Gdańsk,
Politechnika Gdańska,
http://www.kkrrit2012.konferencja.org
Kat. Syst. I Sieci Tel. Pol. Gd., kkrrit@eti.pg.gda.pl Telekom co rok PL 200 kilka osób
7 II Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego
+ Targi OPTON
15-16/05, Katowice,
http://www.opton.fairexpo.pl,
http://photonics.pl
FairExpo Sp. z o.o., PTF, opton@fairexpl, psp@photonics.pl Opto co rok EN 80,
1000
10, 100
8 19th International Conference on Microwave, Radar and Wireless Communications            MIKON-2012 21-23/05, Warszawa,
http://www.mikon-2012.pl,
http://www.mrw-2012.pl,
http://mrw-2012.wat.edu.pl
KEiT PAN, Wydz.Elektr. WAT, marian.wnuk@wat.edu.pl, b.smolski@wat.edu.pl, roman.kubacki@wat.edu.pl IEEE Reg. 8,
MTT-S
Mikrofal
i Radiolokacji
co 2 lata EN 250+ 150+
9 13th International Radar Symposium IRS-2012 23-25/05, Warszawa,                         http://www.irs-2012.pl,                          http://www.mrw-2012.pl,                         http://mrw-2012.wat.edu.pl KEiT PAN, WEiTI PW, WAT, k.kulpa@ise.pw.edu.pl, adam.kawalec@wat.edu.pl IEEE Reg. 8,
AES-S
Mikrofal
i Radiolokacji
co 2 lata EN 150 80
10 19th International Conference “Mixed Design of Integrated Circuits and Systems” MIXDES 2012 24-26/05, Warszawa,
http://www.mixdes.org
Kat. Mikroelektr. i Techn. Infor.
Politechnika Łódzka, mixdes2012@dmcs.p.lodz.pl
Inst. Mikro i Optoel. PW
IEEE ED-S
Mikroelektroniki co rok EN 200 120
5th Microwave and Radar Week  MRW-2012
(8+9+10)
21-26/05, Warszawa,
http://mrw-2012.wat.edu.pl
WAT  roman.kubacki@wat.edu.pl, j.modelski@ire.pw.edu.pl KEiT, IEEE Reg. 8,
MTT-S, AES-S, ED-S
Mikrofal
i Radiolokacji
2 lata EN 450+ 250+
11 Photonics Applications and Web Engineering, Advanced Photonic and Electronic Systems 28/05-03/06, Wilga,
http://wilga.ise.pw.edu.pl
WEiTI PW, ISE PW, R.Romaniuk@ise.pw.edu.pl PKOpto SEP, SPIE, IEEE PL Sec.,
PSP-PL
Opto co rok EN 250+ 50+
12 Krajowa Konferencja Elektroniki KKE   11-14/06, Darłówek Wschodni,
http://kke.man.koszalin.pl
PTETiS Oddz. Gdańsk
kke@man.koszalin.pl
Wydział Elektroniki i Informatyki Polit. Koszalińskiej SSUiSE co rok PL, EN 190
13 Czujniki Optoelektroniczne
i Elektroniczne XII COE 2012
24-27/06, Karpacz,
http://coe2012.pwr.wroc.pl
Politechnika Wrocławska,
Pol. Tow. Techn. Sens.
coe2012@pwr.wroc.pl
co rok PL, EN 100 ca 5
14 Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki  KSTiT 2012 12-14/09 Warszawa, IŁ ,
http://www.kstit2012.pl
IŁ, KSTiT2012@itl.waw.pl Telekom co rok PL 200-300 kilka
15 International Conference on Signals and Electronic Systems  ICSES 2012 18-21 09, Wrocław,
Politechnika Wrocławska,
http://icses2012.pwr.wroc.pl
Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, office@icses2012.pwr.wroc.pl SSUiSE co 2 lata
d. KKTOiUE
EN 120
16  X Sympozjum Technik Laserowych STL 2012  24-28/09, Świnoujście,
http://www.stl.zut.edu.pl
Wydz. Eelektr., Zach-Pom. Uniw. Techn. Szczecin, bd PW, WAT, KEiT PAN, PKOpt. SEP, PSF Opto co rok PL
17 36th International Microelectronics and Packaging Conference
IMAPSPoland 2012
26-29/09,  Kołobrzeg,
http://imaps2012.tu.koszalin.pl
Wydział Elektroniki i Informatyki, Politechnika Koszalińska, imaps2012@tu.koszalin.pl IEEE CPMT Technologii co rok EN 100 30
18 New Trends in Audio and Video / Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and ApplicationsNTAV/SPA 2012 27-29/09 Łódź,
http://www.ntavspa.pl/
Inst. Elektroniki, Politechnika Łódzka,
Prac. Ukł. Elektronicznych
i Przetwarzania Sygnałów, Politechnika Poznańska
IEEE PL Sec,
CAS-S, SP-S,
AES Polska Sekcja
PTETiS Oddział  Łódź
SSUiSE co rok EN
19 Military Communications and Information Systems Conference MCC 8-9/10, Gdańsk,                        http://www.mcc2012.eu WIŁ, m.pietrucha@wil.waw.pl WAT, OBR CTM, AFCEA Mikrofal
i Radiolokacji
co rok EN 140 80
20 Światłowody i ich zastosowania  TAL 2012
(XIV konferencja i III szkoła)
09-12/10, Nałęczów,
http://www.opticalfibers.umcs.lublin.pl
Prac. Techn. Światł. UMCS, Kat. Elektroniki. Pol. Lubelska. opticalfibers@umcs.lublin.pl KEiT PAN, PKOpt. SEP, PSF Opto co rok PL, EN
21 Międzynarodowe Sympozjum „Pola elektrostatyczne i elektromagnetyczne – nowe materiały i technologie”
El-Tex 2012 
12-13/11, Łódź,

Strona Główna – Instytut Włókiennictwa


Instytut Włókiennictwa w Łodzi,
Politechnika Wrocławska – Instytut Telekomunikacji Teleinformatyki i Akustyki,
grzywacz@iw.lodz.pl,
koprowska@iw.lodz.pl,
SEP-Polski Komitet Elektrostatyki EMC co rok PL,  EN 100 10
22 5. Konferencja Naukowa Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne-
Dni Radiolokacji 2012
05-07/12, Zegrze,
http://www.uisr11.wat.edu.pl/
Instytut Radioelektroniki, Wydział Elektroniki, WAT, akawalec@wat.edu.pl, awitczak@wat.edu.pl Bumar Elektronika Mikrofal
i Radiolokacji
co rok PL 100
23 XVI Poznańskie
Warsztaty Telekomunikacyjne
6-7/12, Poznań,
http://www.pwt.et.put.poznan.pl
Wydział Elektr. i Telekom.,
Politechnika Poznańska
Telekom co rok PL
Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu: